KPPSP Radziejów

Szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych


14 sierpnia 2018 r. 05:26
Szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniach 08-09 września 2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim planuje przeprowadzenie szkolenia z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnego z „Systemem szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.  

Rzeczowe  szkolenie dedykowane jest dla druhów którzy ukończyli szkolenie podstawowe przed listopadem 2015 roku, a dotychczas nie odbyli  szkolenia z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach

            Osoby kierowane na szkolenie muszą spełniać następujące warunki:

 1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
 2. Posiadać zaświadczenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP ( szkolenie jednoetapowe, lub ukończona II część tegoż szkolenia), dopuszczona  czytelna kserokopia zaświadczenia poświadczona
  za zgodność z oryginałem,
 3. Posiadać skierowanie na szkolenie zgodne z wzorem określonym w „ Zasadach  organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni  udział w działaniach ratowniczych”   zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy ( załącznik nr.1),

Jednakże kierujący na  szkolenie zobowiązany jest do  poświadczenia na skierowaniu posiadania przez kierowanego :

 • zaświadczenia lekarskiego orzekające zdolność do bezpośredniego udziału
  w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie ważne na czas szkolenia,
 • orzeczenia komisji lekarskiej lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego  okresowe badanie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia*,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
 • karty szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy*.

 

        *dotyczy Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

 

 Szkolenie będzie się odbywało w dniach 8 i 9 września  według planu przedstawionego w poniższej tabeli :

 

Data

08.09.2018

09.09.2018

Przedział czasowy

900 - 1530

900 – 1615

Ilość godzin szkoleniowych

8

9

Szkolenie obejmuje 17 godzin dydaktycznych + 7 godzin dydaktycznych przewidzianych na egzamin.

Zajęcia będą odbywały się na terenie Jednostek  Ratowniczo-Gaśniczych   PSP wchodzących w skład KP PSP w Aleksandrowie Kujawskim oraz Przystani Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ciechocinku .

Komenda Powiatowa  PSP w Aleksandrowie Kujawskim nie zabezpiecza dojazdu na w/w zajęcia.

Planowany termin egzaminu  zdawanego  przed komisją KW PSP kończącego szkolenie to  12.09.2018r godz. 1600 .

            Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 września 2018 r. u dowódcy lub jego zastępcy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr.2 w Ciechocinku.

 Szczegółowych informacji dotyczących kursu udziela bryg. mgr inż. Mucha Andrzej - dowódca JRG-2w Ciechocinku lub jego zastępca st. kpt. Karol Kowalski pod numerem telefonu 0542836123.

Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest na dzień 8 września 2018 r. o godz. 900   w świetlicy JRG 2 przy ul. Strażackiej 1 w Ciechocinku.

            Na w/w szkoleniu obowiązuje ubiór służbowy ( ubranie koszarowe), skierowana osoba musi posiadać środki ochrony indywidualnej ( ubranie specjalne, rękawice, buty strażackie , hełm strażacki), które posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, są sprawne, spełniają wymogi zgodne z wytycznymi producenta  i posiadają aktualny czasookres użytkowania na czas trwania szkolenia.

W  przypadku znikomej liczby zgłoszeń na w/w szkolenie organizator odstąpi od jego realizacji. 

     POBIERZ  KARTĘ SKIEROWANIA.


 

KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112
Polecane strony
BIP