KPPSP Radziejów

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP


12 sierpnia 2019 r. 02:14
Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

 

W dniach 14.09.2019 r. – 22.11.2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim planuje przeprowadzenie    szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnego z nowymi „ Zasadami  organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni  udział w działaniach ratowniczych” z dnia 17 listopada 2015r .

            Osoby kierowane na szkolenie muszą spełniać następujące warunki:

  1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
  2. Posiadać skierowanie na szkolenie zgodne z wzorem określonym w „ Zasadach  organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni  udział w działaniach ratowniczych”   zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy ( załącznik nr.1),

Jednakże kierujący na  szkolenie zobowiązany jest do  poświadczenia na skierowaniu posiadania przez kierowanego :

  • zaświadczenia lekarskiego orzekające zdolność do bezpośredniego udziału
    w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
    w tym zakresie ważne na czas szkolenia,
  • orzeczenia komisji lekarskiej lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego  okresowe badanie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia*,
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
  • karty szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy*.

        *dotyczy Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

 Szkolenie będzie się odbywało w systemie ośmiogodzinnym w soboty 

oraz niedziele od godz. 0900 w dniach 14.09.2019 r. – 22.11.2019r.  Szkolenie obejmuje 120 godzin dydaktycznych + 6 godzin dydaktycznych przewidzianych na egzamin.

Zajęcia będą odbywały się na terenie Jednostek  Ratowniczo-Gaśniczych   PSP wchodzących w skład KP PSP w Aleksandrowie Kujawskim jednakże w trakcie szkolenia w dniu 09.11.2019 przewidziane są zajęcia w komorze dymowej
w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Toruniu przy  ul. Olsztyńskiej 6.

Komenda Powiatowa  PSP w Aleksandrowie Kujawskim nie zabezpiecza dojazdu
na w/w zajęcia.

Planowany termin egzaminu  zdawanego  przed komisją KW PSP kończącego szkolenie  będzie ustalony w trakcie trwania szkolenia jednak nie później
niż 22.11.2019 r.

            Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11 września  2019 r. u dowódcy lub jego zastępcy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr.2 w Ciechocinku.

 Szczegółowych informacji dotyczących kursu udziela bryg. mgr inż. Mucha Andrzej - dowódca JRG-2w Ciechocinku lub jego zastępca st. kpt. Karol Kowalski pod numerem telefonu 0542836123.

Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest na dzień 14 września 2019 r. o godz. 900   w świetlicy JRG 2 przy ul. Strażackiej 1 w Ciechocinku.

            Na w/w szkoleniu obowiązuje ubiór służbowy ( ubranie koszarowe), skierowana osoba musi posiadać środki ochrony indywidualnej ( ubranie specjalne, rękawice, buty strażackie , hełm strażacki), które posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, są sprawne, spełniają wymogi zgodne z wytycznymi producenta  i posiadają aktualny czasookres użytkowania na czas trwania szkolenia.

            Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu (max 20) w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z jednostek nie spełniających  minimum wyszkolenia (12 osób przeszkolonych w zakresie podstawowym ) przez daną jednostkę .

W  przypadku znikomej liczby zgłoszeń na w/w szkolenie organizator odstąpi od jego realizacji. 

Pobierz kartę skierowania.

Kampanie społeczne
KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112