KPPSP Radziejów

Szkolenie podstawowe dla strażaków OSP


8 stycznia 2020 r. 08:24
Szkolenie podstawowe dla strażaków OSP

W dniach 15 lutego – 17 kwietnia 2020 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim planuje przeprowadzenie szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnegoz „ Zasadami  organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni  udział w działaniach ratowniczych” z dnia 17 listopada 2015r - proszę  o wytypowanie druhów
z podległych sobie jednostek na powyższe szkolenie.

            Osoby kierowane na szkolenie muszą spełniać następujące warunki:

  1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
  2. Posiadać skierowanie na szkolenie zgodne z wzorem określonym w „ Zasadach  organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni  udział w działaniach ratowniczych”   zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy
    ( załącznik nr.1),

Jednakże kierujący na  szkolenie zobowiązany jest do  poświadczenia na skierowaniu posiadania przez kierowanego :

  • zaświadczenia lekarskiego orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie ważne na czas szkolenia,
  • orzeczenia komisji lekarskiej lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego  okresowe badanie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia*,
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
  • karty szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy*.

        *dotyczy Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

 

Szkolenie będzie się odbywało w systemie ośmiogodzinnym w soboty oraz niedziele od godz. 0900 w dniach 15.02.2020 r. – 17.04.2020r.  Szkolenie obejmuje 120 godzin dydaktycznych + 6 godzin dydaktycznych przewidzianych na egzamin.

Zajęcia będą odbywały się na terenie Jednostek  Ratowniczo-Gaśniczych   PSP wchodzących w skład KP PSP
w Aleksandrowie Kujawskim jednakże w trakcie szkolenia w dniach 07-08.03.2020 przewidziane są zajęcia w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Toruniu przy  ul. Olsztyńskiej 6.

Komenda Powiatowa  PSP w Aleksandrowie Kujawskim nie zabezpiecza dojazdu na w/w zajęcia.

Planowany termin egzaminu  zdawanego  przed komisją KW PSP kończącego szkolenie  będzie ustalony
w trakcie trwania szkolenia jednak nie później  niż 17.04.2020 r.

            Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 lutego  2020 r. u dowódcy lub jego zastępcy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr.2 w Ciechocinku.

Szczegółowych informacji dotyczących kursu udziela bryg. mgr inż. Mucha Andrzej - dowódca JRG-2
w Ciechocinku lub jego zastępca st. kpt. Karol Kowalski pod numerem telefonu 0542836123.

Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest na dzień 15 lutego 2020 r. o godz. 900  w świetlicy JRG 2 przy
ul. Strażackiej 1 w Ciechocinku.

            Na w/w szkoleniu obowiązuje ubiór służbowy ( ubranie koszarowe), skierowana osoba musi posiadać środki ochrony indywidualnej ( ubranie specjalne, rękawice, buty strażackie , hełm strażacki), które posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, są sprawne, spełniają wymogi zgodne z wytycznymi producenta  i posiadają aktualny czasookres użytkowania na czas trwania szkolenia.

            Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu (max 30) w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z jednostek nie spełniających  minimum wyszkolenia (12 osób przeszkolonych w zakresie podstawowym ) przez daną jednostkę .

W  przypadku znikomej liczby zgłoszeń na w/w szkolenie organizator odstąpi od jego realizacji. 

Pobierz Kartę Skierowania

Kampanie społeczne
KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112