KPPSP Radziejów

Szkolenie kierowców - konserwatorow sprzętu ratowniczego OSP


16 października 2018 r. 02:29
Szkolenie kierowców - konserwatorow sprzętu ratowniczego OSP

W dniach 17- 27 listopada 2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim planuje przeprowadzenie Szkolenia kierowców  - konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnego
z nowymi „ Zasadami  organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni  udział w działaniach ratowniczych” z dnia 17 listopada 2015r .

            Osoby kierowane na szkolenie muszą spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać skierowanie na szkolenie zgodne z wzorem określonym w „ Zasadach  organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni  udział w działaniach ratowniczych”   zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy ( załącznik nr.1),
 2. Nie przekroczony 65 rok życia,
 3. Posiadać uprawnienia - prawo jazdy co najmniej kat. B  ( czytelna kserokopia zaświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem) ,
 4. Posiadać świadectwo ukończenia  szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg . programu z 2015r. lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 r. ( szkolenie jednoetapowe, lub ukończona II część tegoż szkolenia), dopuszczona  czytelna kserokopia świadectwa  poświadczona za zgodność z oryginałem,

Jednakże kierujący na  szkolenie zobowiązany jest do  poświadczenia na skierowaniu posiadania przez kierowanego :

 • zaświadczenia lekarskiego orzekające zdolność do bezpośredniego udziału
  w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
  w tym zakresie ważne na czas szkolenia,
 • orzeczenia komisji lekarskiej lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego  okresowe badanie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia*,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
 • karty szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy*.

        *dotyczy Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

 Szkolenie będzie się odbywało w systemie ośmiogodzinnym w soboty 

oraz niedziele od godz. 0900 w dniach 17, 18, 24 listopada 2018r.  Szkolenie obejmuje
23 godziny dydaktyczne  + 5 godzin dydaktycznych przewidzianych na egzamin.

Zajęcia będą odbywały się na terenie Jednostek  Ratowniczo-Gaśniczych   PSP wchodzących w skład KP PSP w Aleksandrowie Kujawskim.  

Planowany termin egzaminu końcowego  zdawanego  przed komisją KW PSP kończącego szkolenie został wyznaczony na dzień 27 listopada 2018r.  – początek

o godz. 1400 w siedzibie KP PSP w Aleksandrowie Kujawskim.

            Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 listopada  2018 r. u dowódcy lub jego zastępcy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr.2 w Ciechocinku.

 Szczegółowych informacji dotyczących kursu udziela bryg. mgr inż. Mucha Andrzej - dowódca JRG-2w Ciechocinku lub jego zastępca kpt. Karol Kowalski pod numerem telefonu 0542836123.

Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest na dzień 17 listopada  2018 r.
o godz. 900 w świetlicy JRG 2 przy ul. Strażackiej 1 w Ciechocinku.

            Na w/w szkoleniu obowiązuje ubiór służbowy ( ubranie koszarowe), skierowana osoba musi posiadać środki ochrony indywidualnej ( ubranie specjalne, rękawice, buty strażackie , hełm strażacki), które posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia
do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, są sprawne, spełniają wymogi zgodne z wytycznymi producenta  i posiadają aktualny czasookres użytkowania na czas trwania szkolenia.

W  przypadku znikomej liczby zgłoszeń na w/w szkolenie organizator odstąpi od jego realizacji. 

    Pobierz : Karta skierowania.       

           


 

KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112
Polecane strony
BIP