KPPSP Radziejów

Fajerwerki - korzystaj rozsądnie


27 stycznia 2018 r. 01:09
Fajerwerki - korzystaj rozsądnie

Zapoznaj się z poradnikiem wydanym przez UOKiK
- Zasady bezpiecznego używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych.

Co to są fajerwerki?

Fajerwerki (tzw. wyroby pirotechniczne widowiskowe) to jeden z rodzajów wyrobów pirotechnicznych, który służy do celów rozrywkowych i jest przeznaczony dla konsumentów. Zawierają materiał bądź mieszaninę materiałów pirotechnicznych, będących jedną z odmian materiałów wybuchowych, przewidzianych do wytwarzania efektów świetlnych i dźwiękowych.

Ze względu na zawartość materiałów wybuchowych każdy wyrób pirotechniczny, który jest nieodpowiednio używany, może być niebezpieczny!

Na terenie Unii Europejskiej corocznie dochodzi do kilkuset wypadków związanych z użyciem wyrobów pirotechnicznych!. Zdarzają się również wypadki śmiertelne.

Przyczyną większości wypadków jest nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Najczęstsze obrażenia to oparzenia i skaleczenia:

•      głowy, w tym urazy oczu, łącznie z utratą wzroku,

•      rąk, w tym silne oparzenia i głębokie rany, a nawet urwane palce,
 

Głośny huk petard może powodować uszkodzenia słuchu.

 

Wypadki mają miejsce zwłaszcza podczas odpalania baterii, rakiet i petard.

Jeśli chcesz uniknąć przykrych zdarzeń i bawić się bezpiecznie:

•      Nigdy nie pochylaj się nad odpalanymi wyrobami, a unikniesz strzału w twarz (w Europie
odnotowano ofiary śmiertelne takich zdarzeń). Odpalaj fajerwerki, stojąc z boku i trzymając
źródło ognia w wyciągniętej ręce.

•      Zawsze zachowuj bezpieczną odległość - jest ona podana w instrukcji obsługi. Oddal się
od wyrobu natychmiast po jego odpaleniu - uchroni cię to przed uderzeniem elementami
wyrzucanymi przez wyrób, oparzeniem czy ogłuszeniem.

•      Petard,  baterii,  rakiet, fontann i innych wyrobów klasy 32 używaj wyłącznie na dużych
otwartych   przestrzeniach.   Sprawdź,   czy w  pobliżu   nie  znajdują się   drzewa  czy  linie
energetyczne, a zapobiegniesz groźnym pożarom.

•      Nie wracaj do wyrobu, który nie zadziałał! Nigdy nie odpalaj go ponownie! Odczekaj
co najmniej 15 minut i umieść go w wiadrze z wodą. Nie podchodź wcześniej - jeśli wyrób
zadziała z opóźnieniem uderzy prosto w ciebie.

•      Nigdy nie rzucaj petard - możesz w kogoś trafić. Nie odpalaj ich z ręki - możesz stracić
palce. Petardy lontowe odpalamy po położeniu na ziemi, draskowe odkładamy na ziemię
natychmiast po odpaleniu.

      •      Wyroby odpalaj pojedynczo. Nigdy kilka jednocześnie!

•      Uważaj na zimne ognie - pręt nagrzewa się do temperatury 650°C. Najlepiej odtóż go do
pojemnika z wodą.

•      Patyk w rakiecie  nie służy do trzymania ani wbijania w ziemię!  Jest on wyłącznie
stabilizatorem lotu. Rakiety należy odpalać z rur (najlepiej z grubej tektury) zagłębionych
w ziemi bądź przytwierdzonych tak, by nie mogły się przewrócić. Należy unikać używania
do tego celu butelek.

      •      Nie trzymaj fajerwerków w kieszeniach. Nawet tych najmniejszych. Mogą tam wybuchnąć.

      •      Używaj okularów ochronnych - zapobiegniesz urazom oczu.

Powyższe wskazówki i ostrzeżenia znajdują się również na opakowaniach fajerwerków. Dla każdego z typów wyrobów stosuje się ostrzeżenia stosowne do zagrożeń, dlatego zawsze czytaj instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegaj jej zaleceńNie czytaj instrukcji 5 minut przed północą. Zrób to wcześniej - już w ciągu dnia przygotuj miejsce do odpalania fajerwerków (zwłaszcza rakiet).

Pamiętaj, że niewłaściwie użytkując wyroby pirotechniczne, popełniasz wykroczenie!

Możesz zostać ukarany na podstawie:

•      art. 51 k.w.3 - zakłócenie spokoju, porządku, spoczynku nocnego; sankcje: areszt od 5 do 30
dni, ograniczenie wolności (1 miesiąc) albo grzywna od 20 do 5000 zł;

•      art.    82   k.w.    -    nieostrożne   obchodzenie   się   z   ogniem   lub   naruszanie   przepisów
przeciwpożarowych; sankcje: areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 20 do 5000 zł albo nagana;

•      art. 83 k.w. - nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi,
wykraczanie  przeciwko przepisom o wyrobie,  sprzedaży,   przechowywaniu,  używaniu lub
przewożeniu takich materiałów; sankcje: areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 20 do 5000 zł
albo nagana.

Jak kupować wyroby pirotechniczne?

      •      Kupuj wyłącznie od zaufanych sprzedawców.

      •      Na wyrobie powinna znajdować się instrukcja obsługi w języku polskim i następujące dane:

nazwa i adres producenta lub importera, określenie typu wyrobu (np. bateria, petarda, rakieta), -    klasa wyrobu (kl. 1, 2 lub 3) ostrzeżenia.

•      Sprawdź czy produkt nie jest uszkodzony. Obudowa wyrobu nie może posiadać żadnych
wad mechanicznych (pęknięcia, rozdarcia, wgniecenia, wybrzuszenia). Z wyrobu nie może
wysypywać się materiał pirotechniczny.

•      Wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim! Pamiętaj,
że kto sprzedaje wyroby pirotechniczne osobom niepełnoletnim podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat I"4.

•      Nabywanie, przechowywanie lub używanie wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 1,
2 i 3 nie wymaga uzyskania pozwolenia5.

•      Obrót tymi wyrobami może się odbywać w pomieszczeniach sklepowych, magazynowych, na
zapleczach, ale też w pomieszczeniach sprzedaży doraźnej6. Sprzedaż w pomieszczeniach
sprzedaży doraźnej  może być prowadzona nie dłużej  niż 21   dni w roku. Mogą się tam
znajdować wyłącznie wyroby pirotechniczne klas 1-3 w ilości do 300 kg brutto. Pomieszczenia
takie  można  lokalizować w tymczasowych obiektach  budowlanych w rozumieniu  prawa
budowlanego   (np.   na   bazarach   czy  targowiskach),   o   ile   spełniają wymogi   określone
w rozporządzeniu7.

Najpopularniejsze typy wyrobów pirotechnicznych:

Rozróżniamy 3 klasy wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych dla konsumentów:

•        KLASA   1:   wyroby,   które   podczas   działania  charakteryzują się   bardzo   niskim   stopniem
zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieistotnym poziomem
hałasu, przeznaczone do użytku w budynkach oraz na zewnątrz budynków;

•        KLASA 2: wyroby, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia
i zdrowia 
ludzi oraz mienia i środowiska, a także niskim poziomem hałasu, przeznaczone do
użytku na zewnątrz budynków;

•        KLASA 3: wyroby, które podczas działania charakteryzują się średnim stopniem zagrożenia
życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska,  a także nieszkodliwym dla zdrowia ludzi
poziomem  hałasu,   przeznaczone do  użytku wyłącznie  na zewnątrz,   na dużych,  otwartych
przestrzeniach.

Poradnik opracowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

 

KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112
Polecane strony
BIP